PDA

View Full Version : Hình nền destop tổng hợp từ nhiều nguồnMissTeen
01-26-2011, 06:18 AM
Những Hình nền destop (http://forum.trochoithoitrang.net/forumdisplay.php?36-H%C3%ACnh-%E1%BA%A3nh) tổng hợp từ nhiều nguồn dưới dây mình thấy khá đẹp nên post lên để các bạn dùng gửi lời cám ơn dến các tác giả
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-1.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-2.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-3.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-4.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-5.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-6.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-7.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-8.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-9.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-10.jpg
Còn nữa (http://forum.trochoithoitrang.net/forumdisplay.php?36-H%C3%ACnh-%E1%BA%A3nh)

MissTeen
01-26-2011, 06:20 AM
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-11.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-12.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-13.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-14.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-15.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-16.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-17.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-18.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-19.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-20.jpg

MissTeen
01-26-2011, 06:21 AM
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-21.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-22.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-23.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-24.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-25.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-26.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-27.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-28.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-29.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-30.jpg

MissTeen
01-26-2011, 06:32 AM
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-31.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-32.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-33.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-34.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-35.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-36.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-37.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-38.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-39.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-40.jpg

MissTeen
01-26-2011, 06:34 AM
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-41.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-42.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-43.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-44.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-45.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-46.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-47.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-48.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-49.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-50.jpg

MissTeen
01-26-2011, 06:37 AM
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-51.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-52.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-53.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-54.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-55.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-56.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-57.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-58.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-59.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-60.jpg

MissTeen
01-26-2011, 06:38 AM
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-61.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-62.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-63.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-64.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-65.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-66.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-67.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-68.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-69.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-70.jpg

MissTeen
01-26-2011, 06:39 AM
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-71.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-72.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-73.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-74.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-75.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-76.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-77.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-78.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-79.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-80.jpg

MissTeen
01-26-2011, 06:41 AM
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-81.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-82.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-83.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-84.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-85.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-86.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-87.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-88.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-89.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-90.jpg

MissTeen
01-26-2011, 06:42 AM
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-91.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-92.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-93.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-95.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-94.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-96.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-97.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-98.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-99.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-100.jpg

MissTeen
01-26-2011, 06:47 AM
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-101.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-102.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-103.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-104.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-105.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-106.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-107.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-108.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-109.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-110.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-111.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-112.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-113.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-114.jpg
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/hinh-nen-destop-115.jpg