PDA

View Full Version : Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty cổ phần-1/12/2011tuvanpl
12-01-2011, 02:12 AM
Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ (http://www.thanhlapcongty.info.vn/shop-189/Thu-tuc-thay-doi-noi-dung-Dang-ky-kinh-doanh-cua-Cong-ty-Co-phan.html) trụ sở chính của doanh nghiệp (http://www.thanhlapcongty.info.vn/shop-189/Thu-tuc-thay-doi-noi-dung-Dang-ky-kinh-doanh-cua-Cong-ty-Co-phan.html):

2.1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (http://www.thanhlapcongty.info.vn/shop-189/Thu-tuc-thay-doi-noi-dung-Dang-ky-kinh-doanh-cua-Cong-ty-Co-phan.html)

2.2. Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (http://www.thanhlapcongty.info.vn/shop-189/Thu-tuc-thay-doi-noi-dung-Dang-ky-kinh-doanh-cua-Cong-ty-Co-phan.html) (download tại thanhlapcongty.info.vn (http://www.thanhlapcongty.info.vn/van-ban-download-1726/quyet-dinh-cua-dai-hoi-dong-co-dong-ve-viec-thay-doi-dang-ky-kinh-doanh.html) )

2.3. Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (http://www.thanhlapcongty.info.vn/shop-189/Thu-tuc-thay-doi-noi-dung-Dang-ky-kinh-doanh-cua-Cong-ty-Co-phan.html) (download tại thanhlapcongty.info.vn (http://www.thanhlapcongty.info.vn/van-ban-download-1727/bien-ban-hop-dai-hoi-dong-co-dong-ve-viec-thay-doi-dang-ky-kinh-doanh.html) )

2.4. Bản sao Điều lệ đã sửa đổi và danh sách cổ đông sáng lập của Công ty (trường hợp Công ty chuyển trụ sở từ tỉnh khác về Hà Nội)

3. Hồ sơ đăng ký đổi tên Công ty:3.1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (http://www.thanhlapcongty.info.vn/van-ban-download-1727/bien-ban-hop-dai-hoi-dong-co-dong-ve-viec-thay-doi-dang-ky-kinh-doanh.html)

3.2. Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký ký kinh doanh (http://www.thanhlapcongty.info.vn/shop-189/Thu-tuc-thay-doi-noi-dung-Dang-ky-kinh-doanh-cua-Cong-ty-Co-phan.html) (download tại thanhlapcongty.info.vn (http://www.thanhlapcongty.info.vn/van-ban-download-1726/quyet-dinh-cua-dai-hoi-dong-co-dong-ve-viec-thay-doi-dang-ky-kinh-doanh.html))

3.3. Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (http://www.thanhlapcongty.info.vn/shop-189/Thu-tuc-thay-doi-noi-dung-Dang-ky-kinh-doanh-cua-Cong-ty-Co-phan.html) (download tại thanhlapcongty.info.vn (http://www.thanhlapcongty.info.vn/van-ban-download-1727/bien-ban-hop-dai-hoi-dong-co-dong-ve-viec-thay-doi-dang-ky-kinh-doanh.html) )

4. Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty:4.1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (http://www.thanhlapcongty.info.vn/shop-189/Thu-tuc-thay-doi-noi-dung-Dang-ky-kinh-doanh-cua-Cong-ty-Co-phan.html)

4.2. Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (http://www.thanhlapcongty.info.vn/shop-189/Thu-tuc-thay-doi-noi-dung-Dang-ky-kinh-doanh-cua-Cong-ty-Co-phan.html) (download tại thanhlapcongty.info.vn (http://www.thanhlapcongty.info.vn/van-ban-download-1726/quyet-dinh-cua-dai-hoi-dong-co-dong-ve-viec-thay-doi-dang-ky-kinh-doanh.html))

4.3. Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (http://www.thanhlapcongty.info.vn/van-ban-download-1727/bien-ban-hop-dai-hoi-dong-co-dong-ve-viec-thay-doi-dang-ky-kinh-doanh.html) (download tại thanhlapcongty.info.vn (http://www.thanhlapcongty.info.vn/van-ban-download-1727/bien-ban-hop-dai-hoi-dong-co-dong-ve-viec-thay-doi-dang-ky-kinh-doanh.html))

4.4. Bản báo cáo tài chính của Công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ(đối với trường hợp Công ty giảm vốn điều lệ).

4.5. Trường hợp giảm vốn đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề phải có vốn pháp định, thì doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó.

5. Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần:5.1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

5.2. Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (http://www.thanhlapcongty.info.vn/shop-189/Thu-tuc-thay-doi-noi-dung-Dang-ky-kinh-doanh-cua-Cong-ty-Co-phan.html) (download tại thanhlapcongty.asia (http://www.thanhlapcongty.info.vn/van-ban-download-1726/quyet-dinh-cua-dai-hoi-dong-co-dong-ve-viec-thay-doi-dang-ky-kinh-doanh.html))

5.3. Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (http://www.thanhlapcongty.info.vn/shop-189/Thu-tuc-thay-doi-noi-dung-Dang-ky-kinh-doanh-cua-Cong-ty-Co-phan.html) (download tại thanhlapcongty.info.vn (http://www.thanhlapcongty.info.vn/van-ban-download-1727/bien-ban-hop-dai-hoi-dong-co-dong-ve-viec-thay-doi-dang-ky-kinh-doanh.html) )

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào Thông báo của Công ty thì phải có họ tên, chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự và biểu quyết nhất trí về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

6. Đăng ký thay đổỉ cổ đông sáng lập công ty cổ phần trong trường hợp quy định tại Khoản 3 và Khoản 5 Điều 84 Luật Doanh nghiệp (bán cổ phần của Cổ đông sáng lập):

6.1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (http://www.thanhlapcongty.info.vn/shop-189/Thu-tuc-thay-doi-noi-dung-Dang-ky-kinh-doanh-cua-Cong-ty-Co-phan.html)

6.2. Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (http://www.thanhlapcongty.info.vn/shop-189/Thu-tuc-thay-doi-noi-dung-Dang-ky-kinh-doanh-cua-Cong-ty-Co-phan.html) (download tại thanhlapcongty.info.vn (http://www.thanhlapcongty.info.vn/van-ban-download-1726/quyet-dinh-cua-dai-hoi-dong-co-dong-ve-viec-thay-doi-dang-ky-kinh-doanh.html))

6.3. Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (http://www.thanhlapcongty.info.vn/shop-189/Thu-tuc-thay-doi-noi-dung-Dang-ky-kinh-doanh-cua-Cong-ty-Co-phan.html) (download tại thanhlapcongty.info.vn (http://www.thanhlapcongty.info.vn/van-ban-download-1727/bien-ban-hop-dai-hoi-dong-co-dong-ve-viec-thay-doi-dang-ky-kinh-doanh.html) )

6.4. Danh sách cổ đông sáng lập sau khi đã thay đổi

7. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động theo quyết định của Toà án:

Hồ sơ đăng ký thay đổi ngoài các giấy tờ như trên, phải có bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.


HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ (http://www.thanhlapcongty.info.vn/shop-189/Thu-tuc-thay-doi-noi-dung-Dang-ky-kinh-doanh-cua-Cong-ty-Co-phan.html)

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI-HSLAWS
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Tel: 090 574 6666; 095 515 2222

Từ khóa liên quan: Thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty hợp danh (http://www.thanhlapcongty.info.vn/shop-244/Dang-ky-bo-sung--thay-doi-nganh--nghe-kinh-doanh-cong-ty-hop-danh.html), Thủ tục thanh đổi nội dung đăng ký kinh doanh Công ty TNHH 1 thành viên (http://www.thanhlapcongty.info.vn/shop-193/Thu-tuc-thay-doi-noi-dung-Dang-ky-kinh-doanh-cua-Cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien.html)

Website có dịch vụ tương tự:
Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần tại: thanhlapcongty.asia (http://www.thanhlapcongty.asia/shop-189/thu-tuc-thay-doi-noi-dung-dang-ky-kinh-doanh-cua-cong-ty-co-phan.html)
Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần tại: thanhlapdoanhnghiep.cc (http://www.thanhlapdoanhnghiep.cc/shop-150/Thu-tuc-thay-doi-noi-dung-Dang-ky-kinh-doanh-cua-Cong-ty-Co-phan.html)
Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần tại: thanhlapdoanhnghiep.info.vn (http://thanhlapdoanhnghiep.info.vn/shop-189/Thu-tuc-thay-doi-noi-dung-Dang-ky-kinh-doanh-cua-Cong-ty-Co-phan.html?&Page12=1&trang=1)
Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần tại: