PDA

View Full Version : Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty tnhh 1 thành viên-1/12/2011tuvanlaw
12-01-2011, 05:58 AM
1. Hồ sơ Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh:1.1. Thông báo Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (http://www.thanhlapcongty.info.vn/shop-193/Thu-tuc-thay-doi-noi-dung-Dang-ky-kinh-doanh-cua-Cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien.html)

1.2. Quyết định của Chủ sở hữu Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (http://www.thanhlapcongty.info.vn/shop-193/Thu-tuc-thay-doi-noi-dung-Dang-ky-kinh-doanh-cua-Cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien.html) (download tại thanhlapcongty.info.vn (http://www.thanhlapcongty.info.vn/van-ban-download-1728/quyet-dinh-cua-hoi-dong-thanh-vien-ve-viec-thay-doi-dang-ky-kinh-doanh.html))

1.3. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh (http://www.thanhlapcongty.info.vn/shop-193/Thu-tuc-thay-doi-noi-dung-Dang-ky-kinh-doanh-cua-Cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien.html) phải có vốn pháp định)

1.4. Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề).

2. Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp:2.1. Thông báo thay đổi nội dung kinh doanh (http://www.thanhlapcongty.info.vn/shop-193/Thu-tuc-thay-doi-noi-dung-Dang-ky-kinh-doanh-cua-Cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien.html)

2.2. Quyết định của Chủ sở hữu Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (http://www.thanhlapcongty.info.vn/shop-193/Thu-tuc-thay-doi-noi-dung-Dang-ky-kinh-doanh-cua-Cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien.html) (download tại thanhlapcongty.info.vn (http://www.thanhlapcongty.info.vn/van-ban-download-1728/quyet-dinh-cua-hoi-dong-thanh-vien-ve-viec-thay-doi-dang-ky-kinh-doanh.html))


2.3. Bản sao danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với Công ty TNHH một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Khoản 3 Điều 67 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ đã sửa đổi của Công ty (đối với trường hợp Công ty chuyển trụ sở từ tỉnh khác về Hà Nội)

3. Hồ sơ đăng ký đổi tên Công ty:

3.1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

3.2. Quyết định của Chủ sở hữu Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (http://www.thanhlapcongty.info.vn/shop-193/Thu-tuc-thay-doi-noi-dung-Dang-ky-kinh-doanh-cua-Cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien.html) (download tại thanhlapcongty.info.vn (http://www.thanhlapcongty.info.vn/van-ban-download-1728/quyet-dinh-cua-hoi-dong-thanh-vien-ve-viec-thay-doi-dang-ky-kinh-doanh.html))


4. Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty:

4.1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (http://www.thanhlapcongty.info.vn/shop-193/Thu-tuc-thay-doi-noi-dung-Dang-ky-kinh-doanh-cua-Cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien.html)

4.2. Quyết định của Chủ sở hữu Công ty Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (http://www.thanhlapcongty.info.vn/shop-193/Thu-tuc-thay-doi-noi-dung-Dang-ky-kinh-doanh-cua-Cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien.html)* Không thực hiện giảm vốn điều lệ cho Công ty TNHH 1 thành viên (http://www.thanhlapcongty.info.vn/shop-193/Thu-tuc-thay-doi-noi-dung-Dang-ky-kinh-doanh-cua-Cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien.html).

5. Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty:

5.1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

5.2. Quyết định của Chủ sở hữu Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (http://www.thanhlapcongty.info.vn/shop-193/Thu-tuc-thay-doi-noi-dung-Dang-ky-kinh-doanh-cua-Cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien.html) (download tại thanhlapcongty.info.vn (http://www.thanhlapcongty.info.vn/van-ban-download-1728/quyet-dinh-cua-hoi-dong-thanh-vien-ve-viec-thay-doi-dang-ky-kinh-doanh.html))

* Trường hợp Chủ tịch công ty bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào thông báo của công ty thì phải có họ, tên và chữ ký của Chủ sở hữu công ty nhất trí về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

6. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (http://www.thanhlapcongty.info.vn/shop-193/Thu-tuc-thay-doi-noi-dung-Dang-ky-kinh-doanh-cua-Cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien.html), đăng ký hoạt động theo quyết định của Toà án:

Hồ sơ đăng ký thay đổi ngoài các giấy tờ như trên, ngoài ra phải có bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.


HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ (http://www.thanhlapcongty.info.vn/shop-193/Thu-tuc-thay-doi-noi-dung-Dang-ky-kinh-doanh-cua-Cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien.html)

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI-HSLAWS (http://www.thanhlapcongty.info.vn/shop-193/Thu-tuc-thay-doi-noi-dung-Dang-ky-kinh-doanh-cua-Cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien.html)
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Tel: 090 574 6666; 095 515 2222

Từ khóa liên quan: Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần (http://www.thanhlapcongty.info.vn/shop-189/Thu-tuc-thay-doi-noi-dung-Dang-ky-kinh-doanh-cua-Cong-ty-Co-phan.html), Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh Công ty hợp danh (http://www.thanhlapcongty.info.vn/shop-244/Dang-ky-bo-sung--thay-doi-nganh--nghe-kinh-doanh-cong-ty-hop-danh.html), Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh (http://www.thanhlapcongty.info.vn/shop-244/Dang-ky-bo-sung--thay-doi-nganh--nghe-kinh-doanh-cong-ty-hop-danh.html), Hồ sơ đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp tư nhân (http://www.thanhlapcongty.info.vn/shop-202/Ho-so-Dang-ky-kinh-doanh-Doanh-nghiep-tu-nhan.html), Hồ sơ đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp nhà nước (http://www.thanhlapcongty.info.vn/shop-206/Ho-so-Dang-ky-kinh-doanh-Doanh-nghiep-nha-nuoc.html)

Website có dịch vụ tương tự:
Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Công ty TNHH 1 thành viên tại: thanhlapcongty.asia (http://www.thanhlapcongty.asia/shop-193/Thu-tuc-thay-doi-noi-dung-Dang-ky-kinh-doanh-cua-Cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien.html)
Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Công ty TNHH 1 thành viên tại: thanhlapdoanhnghiep.cc (http://www.thanhlapdoanhnghiep.cc/shop-151/Thu-tuc-thay-doi-noi-dung-Dang-ky-kinh-doanh-cua-Cong-ty-TNHH-1-thanh-vien.html)
Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Công ty TNHH 1 thành viên tại: thanhlapdoanhnghiep.info.vn (http://thanhlapdoanhnghiep.info.vn/shop-193/Thu-tuc-thay-doi-noi-dung-Dang-ky-kinh-doanh-cua-Cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien.html?&Page12=1&trang=1)