PDA

View Full Version : Giá trị thiệt hại phát sinh sau quá trình bị xâm phạmtvkhoikien
12-20-2011, 09:18 AM
Giá trị thiệt hại phát sinh sau quá trình bị xâm phạm

Giá trị thiệt hại (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-188/Phan-tich-va-tong-hop-cac-gia-tri-thiet-hai.html?&Page1=1) phát sinh sau quá trình bị xâm phạm Thiệt hại phát sinh sau quá trình bị xâm phạm (http://luatsurieng.vn/shop-591/Gia-tri-thiet-hai-phat-sinh-sau-qua-trinh-bi-xam-pham.html?&Page12=1&trang=1) là thiệt hại do hậu quả của hành vi xâm phạm mang lại. Thiệt hại đó có thể là về mặt vật chất (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1888/Thiet-hai-ve-vat-chat.html), thể chất, tính mạng (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1885/Thiet-hai-tinh-mang.html), sức khỏe (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1886/Thiet-hai-suc-khoe.html), danh dự (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1890/Xam-pham-danh-du.html), nhân phẩm (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1892/Xam-pham-nhan-pham.html).

Pháp luật Việt Nam quy định nguyên tắc pháp lý quan trọng là người có hành vi gây thiệt hại phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Trên cơ sở này, các nhà làm luật xây dựng cơ sở trách nhiệm bồi thường thiệt hại (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1880/Boi-thuong-thiet-hai.html) dựa trên bốn yếu tố:

1. Có thiệt hại xảy ra;

2. Có hành vi trái pháp luật gây ra thiệt hại ấy;

3. Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi gây thiệt hại và thiệt hại thực tế (http://luatsurieng.vn/shop-430/Gia-tri-thiet-hai-thuc-te.html?&Page12=1&trang=1) xảy ra;

4. Người thực hiện hành vi gây thiệt hại có lỗi.

Điều 605, Bộ luật Dân sự (http://www.hslaw.vn/Van-Ban2157/Bo-luat-dan-su-so-33-2005-QH11-ban-hanh-ngay-27-06-2005.html) quy định cụ thể về nguyên tắc bồi thường (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-2104/Nguyen-tac-boi-thuong.html) thiệt hại như sau:

“1. Thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
2. Người gây thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường, nếu do lỗi vô ý mà gây thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài của mình.
3. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì người bị thiệt hại hoặc người gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.”

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều hành vi vi phạm chưa được xử lý, thiệt hại chưa được bồi thường hoặc mức bồi thường chưa tương xứng với thiệt hại xảy ra.

Với nền tảng hoạt động là bảo vệ trật tự xã hội, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trước mọi sự xâm hại, HSLAWS (http://www.hslaw.vn/van-phong-luat-su-nam-ha-noi/tu-van-giai-phap-phap-ly-hang-dau-tai-viet-nam.html) sẽ trợ giúp Quý khách trong việc Đánh giá thiệt hại (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-187/Tu-van-danh-gia-muc-do-thiet-hai.html?&Page1=1) để lập phương án yêu bồi thường thiệt hại (www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1880/Boi-thuong-thiet-hai.html) đối với mọi hành vi xâm phạm bằng những hoạt động như:

- Tư vấn pháp luật về nguyên tắc Bồi thường thiệt hại (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-2104/Nguyen-tac-boi-thuong.html);

- Tư vấn trình tự, thủ tục Giám định thiệt hại (http://luatsurieng.vn/dich-vu-119/Dai-dien-yeu-cau-Giai-quyet-va-Boi-thuong-thiet-hai.html);

- Tư vấn lập phương án yêu cầu Bồi thường thiệt hại (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1880/Boi-thuong-thiet-hai.html);

- Soạn thảo hồ sơ yêu cầu Bồi thường thiệt hại (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1880/Boi-thuong-thiet-hai.html);

- Đại diện Khách hàng thực hiện các thủ tục về Giám định thiệt hại (http://luatsurieng.vn/dich-vu-119/Dai-dien-yeu-cau-Giai-quyet-va-Boi-thuong-thiet-hai.html) và yêu cầu Bồi thường thiệt hại (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1880/Boi-thuong-thiet-hai.html);

- Các yêu cầu khác liên quan đến lĩnh vực Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (http://luatsurieng.vn/shop-590/Thiet-hai-phat-sinh-ngoai-hop-dong.html?&Page12=1&trang=1).HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ (http://www.hslaw.vn/van-phong-luat-su-nam-ha-noi/tu-van-giai-phap-phap-ly-hang-dau-tai-viet-nam.html)

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS (http://www.hslaw.vn/van-phong-luat-su-nam-ha-noi/tu-van-giai-phap-phap-ly-hang-dau-tai-viet-nam.html)
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Từ khóa liên quan: Bồi thường thiệt hại (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1880/Boi-thuong-thiet-hai.html), nguyên tắc bồi thường (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-2104/Nguyen-tac-boi-thuong.html), thiệt hại phát sinh trong hợp đồng (http://luatsurieng.vn/shop-589/Thiet-hai-phat-sinh-trong-hop-dong.html?&Page12=1&trang=1), thiet hai phat sinh trong hop dong (http://luatsurieng.vn/shop-589/Thiet-hai-phat-sinh-trong-hop-dong.html?&Page12=1&trang=1), thiệt hại phát sinh ngoài hợp đồng (http://luatsurieng.vn/shop-590/Thiet-hai-phat-sinh-ngoai-hop-dong.html?&Page12=1&trang=1), thiet hai phat sinh ngoai hop dong (http://luatsurieng.vn/shop-590/Thiet-hai-phat-sinh-ngoai-hop-dong.html?&Page12=1&trang=1), thiệt hại phát sinh đối với bên thứ ba ngay tình (http://luatsurieng.vn/shop-586/Thiet-hai-phat-sinh-doi-voi-ben-thu-3-ngay-tinh.html?&Page12=1&trang=1), giá trị thiệt hại (http://luatsurieng.vn/-dich-vu-188/Phan-tich-va-tong-hop-cac-gia-tri-thiet-hai.html?&Page1=1), đơn khởi kiện yêu cầu đền bù thiệt hại (http://www.luatsurieng.vn/shop-512/Don-khoi-kien-yeu-cau-den-bu-thiet-hai.html?&Page12=1&trang=1), don yeu cau den bu thiet hai (http://www.luatsurieng.vn/shop-512/Don-khoi-kien-yeu-cau-den-bu-thiet-hai.html?&Page12=1&trang=1), thiệt hại tính mạng (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1885/Thiet-hai-tinh-mang.html), thiệt hại sức khỏe (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1886/Thiet-hai-suc-khoe.html), thiệt hại về tinh thần (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1887/Thiet-hai-ve-tinh-than.html), xâm phạm danh dự (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1890/Xam-pham-danh-du.html), xâm phạm uy tín (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1891/Xam-pham-uy-tin.html), xâm phạm nhân phẩm (http://www.luatsurieng.vn/tu-khoa-lien-quan-1892/Xam-pham-nhan-pham.html)

Các website có dịch vụ tương tự:
- www.hslaw.vn (http://www.hslaw.vn/van-phong-luat-su-nam-ha-noi/tu-van-giai-phap-phap-ly-hang-dau-tai-viet-nam.html)
- www.luatsurieng.vn (http://luatsurieng.vn/luat-su-rieng/tu-van-phap-luat.html)
- www.tuvanphapluat.asia (http://tuvanphapluat.asia/tu-van-phap-luat/tu-van-phap-luat.html)
- www.luatsu.cc (http://luatsu.cc/luat-su-rieng/tu-van-phap-luat.html)