PDA

View Full Version : Đại diện đàm phán Bồi thường - Giải phóng mặt bằng theo Dự ántuvanpl
12-21-2011, 01:47 AM
Theo quy định của pháp luật một trong hai bên hoàn toàn có *** ủy quyền cho một bên khác đại diện đàm phán bồi thường (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-242/dai-dien-dam-phan-boi-thuong---giai-phong-mat-bang-theo-du-an.html) khi thu hồi đất theo dự án (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-242/dai-dien-dam-phan-boi-thuong---giai-phong-mat-bang-theo-du-an.html)

HSLAW (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-nha-dat/trang-chu.html) là đơn vị hàng đầu trong việc đại diện đàm phán cho khách hàng yêu cầu bồi thường – giải phóng mặt bằng (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-242/dai-dien-dam-phan-boi-thuong---giai-phong-mat-bang-theo-du-an.htmlhttp://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-242/dai-dien-dam-phan-boi-thuong---giai-phong-mat-bang-theo-du-an.html) theo dự án đầu tư, bảo vệ quyền lợi của khách hàng luôn đạt mức tối ưu nhất.

Các công việc cụ thể mà chúng tôi tham gia trong quá trình đàm phán gồm:
- Thu thập tài liệu, văn bản liên quan đến dự án;
- Cung cấp văn bản cho khách hàng;
- Đại diện đàm phán thỏa thuận (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-242/dai-dien-dam-phan-boi-thuong---giai-phong-mat-bang-theo-du-an.html) về mức bồi thường (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-242/dai-dien-dam-phan-boi-thuong---giai-phong-mat-bang-theo-du-an.html) cho khách hàng;
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ NHÀ - ĐẤT HSLAW (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-nha-dat/trang-chu.html)
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666


Từ khóa liên quan: giải phóng mặt bằng (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-242/dai-dien-dam-phan-boi-thuong---giai-phong-mat-bang-theo-du-an.html), đền bù giải tỏa (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-242/dai-dien-dam-phan-boi-thuong---giai-phong-mat-bang-theo-du-an.html), thương lượng mức đền bù (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-242/dai-dien-dam-phan-boi-thuong---giai-phong-mat-bang-theo-du-an.html), huy động vốn cho dự án (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-249/hinh-thuc-huy-dong-von-gop-doi-voi-du-an-cap-i.html), chuyển đổi sở hữu nhà tập thể (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-247/chuyen-doi-so-huu-nha-tap-the-cho-ca-nhan---ho-gia-dinh.html), tranh chấp đất đai (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-246/khoi-kien--tham-gia-tranh-tung-vu-an-tranh-chap-dat-dai-cho-doanh-nghiep.html), hợp đồng mua nhà của doanh nghiệp (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-240/tu-van-hop-dong-thue--mua--uy-quyen-doi-voi-nha---dat-cua-doanh-nghiep.html), chuyển đổi mục đích sử dụng đất (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-399/chuyen-doi-muc-dich-su-dung-dat-cua-ca-nhan---ho-gia-dinh.html), chuyển đổi đất dự án (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-238/chuyen-doi-muc-dich-su-dung-dat-theo-du-an-dau-tu.html), làm sổ đỏ cho doanh nghiệp (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-230/thu-tuc-xin-cap-gcn-quyen-su-dung-dat-cho-doanh-nghiep.html), giấy chứng nhận sở hữu nhà doanh nghiệp (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-231/giay-chung-nhan-quyen-so-huu-nha--cong-trinh-tren-dat-cho-doanh-nghiep.html), thành lập sàn bất động sản (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-225/thanh-lap-san-giao-dich-bat-dong-san.html), chuyển nhượng dự án có đất (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-235/chuyen-nhuong-du-an-co-gan-lien-voi-quyen-su-dung-dat.html), hợp đồng thuê nhà của doanh nghiệp (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-240/tu-van-hop-dong-thue--mua--uy-quyen-doi-voi-nha---dat-cua-doanh-nghiep.html), tư vấn hợp đồng thuê nhà (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-391/thue-nha-dat--cho-thue-nha--dat-doi-voi-ca-nhan---ho-gia-dinh.html), tách sổ đỏ (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-388/tach-so-do-cua-ca-nhan---ho-gia-dinh.html), hợp nhất sổ đỏ (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-387/hop-nhat-so-do-cua-ca-nhan---ho-gia-dinh.html), hợp đồng ủy quyền nhà đất (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-386/hop-dong-uy-quyen-ve-quyen-su-dung-dat-va-quyen-so-huu-nha.html), khai nhận di sản thừa kề là nhà đất (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-384/khai-nhan-di-san-thua-ke-la-quyen-so-huu-nha--quyen-su-dung-dat.html), phân chia di sản thừa kế là nhà đất (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-385/phan-chia-tai-san-thua-ke-la-quyen-so-huu-nha--quyen-su-dung-dat.html), tặng cho nhà đất (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-383/tang-cho-quyen-so-huu-nha--quyen-su-dung-dat.html), chuyển nhượng quyền sở hữu nhà (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-382/chuyen-nhuong-quyen-so-huu-nha.html), chuyển nhượng quyền sử dụng đất (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-381/chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat.html), làm sổ đỏ (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-380/giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat--so-do--ca-nhan---ho-gia-dinh.html), *** chấp vay vốn bằng nhà đất (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-389/the-chap-vay-ngan-hang-bang-quyen-su-dung-dat--quyen-so-huu-nha.html), biểu mẫu thủ tục đất đai (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-390/cac-bieu-mau-ho-so-dat-dai-ap-dung-dung-cho-ca-nhan---ho-gia-dinh.html), hợp đồng cầm cố nhà đất (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-236/cam-co--the-chap-quyen-su-dung-dat--quyen-so-huu-nha.html), hợp đồng *** chấp nhà đất (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-236/cam-co--the-chap-quyen-su-dung-dat--quyen-so-huu-nha.html), thủ tục cấp sổ đỏ (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-226/thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat.html), thanh lý tài sản công trình trên đất (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-243/thanh-ly-tai-san-va-cac-cong-trinh-co-gan-lien-voi-quyen-su-dung-dat.html), đấu giá phát mại nhà đất (http://thutucnhadat.info/thu-tuc-dat-dai-nha-dat-248/dau-gia--phat-mai-quyen-su-dung-dat--quyen-so-huu-nha.html)

Các websites có dịch vụ tương tự:
- www.tuvanphapluat.asia (http://tuvanphapluat.asia/dich-vu-70/Tu-van-Luat-Dat-dai--tranh-chap-Dat-dai.html?&Page1=1)
- www.luatsurieng.vn (http://luatsurieng.vn/dich-vu-76/Tu-van-luat-Dat-Dai--tranh-chap-va-thu-tuc-nha-dat.html)
- www.hslaw.vn (http://www.hslaw.vn/dich-vu-84/Dich-vu-Di-chuc--khai-nhan-di-san-thua-ke--phan-chia-tai-san.html)