Năm nay không thấy BTC tiếp tục cuộc thi ảnh kiến trúc 2013 thiệt là uổng