http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/12/toa-thap-keangnam.jpg
Tác phẩm 'Mỹ Đình - Hà Nội' của tác giả An Khang.

http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/12/trang-den.jpg
Tác phẩm...