Điều kiện tuyển dụng:
- Phải có máy tính nối mạng internet.
- Không cần bằng cấp.
- Những người gõ bàn phím nhanh, ưu tiên người biết gõ 10 ngón.
- Thời gian làm việc không hạn chế: Lúc nào rỗi...