Công việc chính:.
+ Tiếp nhận hóa đơn và thanh toán hóa đơn
+ Tổng hợp báo cáo hàng tháng
Tính chất công việc:
Công việc bán thời gian cố định lâu dài
Làm việc 8h -12h
Làm việc tại văn phòng...