Trong những năm qua, cùng với sự phát triển và đổi mới sâu sắc theo cơ chế thị trường, hệ thống chuẩn mực luật kế toán năm 2012

Việt Nam đã không ngừng được hoàn thiện và phát triển góp phần tích...