Trong những năm qua, cùng với sự phát triển và đổi mới sâu sắc theo cơ chế thị trường, hệ thống chuẩn mực luật kế toán năm 2012

Việt Nam đã không ngừng được hoàn thiện và phát triển góp phần tích cực và việc tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý kinh tế, tài chính. Với tư cách là công cụ quản lý, luật kế toán năm 2012

gắn liền với hoạt động tài chính, đảm nhiệm chức năng cung cấp thông tin hữu ích cho các quyết định kinh tế. Vì vậy luật kế toán năm 2012

có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động kinh tế, tài chính nhà nước mà còn vô cùng cần thiết đối với các doanh nghiệp, tổ chức. Việc xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán quốc gia và việc hoàn thiện hệ thống hành lang pháp lý cho công tác kế toán là một đòi hỏi bức xúc của quá trình hội nhập.
Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách trên đây, Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản quan trọng sau: Nghị định 39/2011/NĐ-CP ngày 26-5-2011 sửa đổi, bổ sung Nghị định 185/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, và các văn bản quan trọng khác về lĩnh vực tài chính, kế toán.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán, Nhà xuất động Lao Động **** thiệu cuốn sách:“LUẬT KẾ TOÁN, HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VÀ CÁC VĂN BẢN MỚI HƯỚNG DẪN THI HÀNH”.
luận văn thạc sĩ, thư viện luận văn, đồ án tốt nghiệp, ebook free, đọc sách online, thư viện, sách online, tự học photoshop, hướng dẫn photoshop, Video hướng dẫn sử dụng photoshop, tài liệu photoshop, Down photoshop, mẫu báo cáo tài chính, luật kế toán năm 2012, kế toán ngân hàng, chuẩn mực kế toán việt nam, office 2007, `excel
Website: http://videobook.vn