Tiêu đề : Cùng khám phá với SamSung Star S5233

*Ai*bảo*SamSung*Star*S5233*không*có*gì*nghị ch*phá*nào*???

Tiếp
nghịch

*


1 tính năng được quảng bá với Poster của samsung s5233: Mở khóa thông minh

Menu
*
Nhìn*xuống*3*dòng*dưới*các*bạn*sẽ*th y**
*
+*Chỉ*mở*khóa**
+*Quay*Số*Nhanh**
+*Chạy*ứng*dụng**
*
-*Bấm*chọn*"Chỉ*mở*khóa"*->*Hiện*ra*1*bảng*kí*tự*cho*các*bạn*chọ n*.*vd*mình*chọn*A**
*
-*Sau*đó*bấm*lưu*,thoát*ra*màn*hình*chờ**
*
-*Bấm*khóa*phím**
*
-*Dùng*tay*viết*chữ*A*(*Viết*in*hoa*lên*mà n*hình*,*mặc*dù*đang*khóa*phím*)*và*...*t *
khám*phá*tiếp*^^*
*

Đang đi chơi với bồ mà lại có hẹn với 1 em khác ,tới giờ rùi mà làm sao "rút binh" êm
xui đây ---> Đã có giải pháp đây :SamSung Star S5233 với Cuộc gọi ảo

Mờ
*
+*Ảm*cuộc*gọi*ảo*:*đầu*tiên*bạn*ph i*setup*phần*này*bằng*1*đoạn*thu*âm*,ch ng*hạn*"*
alo*,Tèo*hả*,mẹ*đây*,về*nhà*gấp*cho*m *nhá*....*"*(*hồi*sau*sẽ*rõ*công*dụng*) *
*

P/s
*
+
chọn**
*
->*Lưu**
*
Thoát
giảm*âm*lượng*)*,****là*có*1*cuộc*gọ i*đến*(*không*rõ*số*)*,cố*ý*bật*loa*l n*lên*cho*gf*
nghe
*

SamSung Star S5233 có đọc được văn bản ??

Hơn*cả*mong*đợi*chỉ*là*file*pdf*mới*đ c*được*, [url=http://banhangtructuyen.vn/samsung/
]dien
point(.ppt)*^^*
*

Còn file hình ảnh ??

Ngoài
bằng*hình*động*nhen*^^*
*

Chúc thành công